Verilerin Yolculuğu | PLM Teamcenter

Teamcenter, dünya üzerinde en geniş alanda kullanılan PLM yazılımıdır. Teamcenter üretkenlik ve verimliliği maksimum seviyeye getirip küresel operasyonları düzene sokarak, giderek artan kompleks ürünlerin pazara sokulmasını sağlar. PLM Teamcenter, ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca güç ve işbirliği sağlar.

15

Teamcenter'ın Katkıları

Bugün küresel rekabet gücü yüksek pazar ve sektörün önde gelen şirketleri üst düzey ürünlerini sunmaya ve geliştirmeye ihtiyaç duyarlar. PLM ise bunun olmasına olanak sağlar. PLM yazılımları şirketler için en kazançlı ürünlerin, yasal yollarla, yenilikçi ve gelişime açık bir şekilde üretilmesini sağlar. Teamcenter de bu konuda en geniş alanda kullanılan PLM sistemidir. Teamcenter, küresel odaklı ürün yaşam döngüsü içerisinde insanlar ile ürün ve süreç bilgisini bağlayarak güç, yenilik ve verimlilik artışı sağlar. Teamcenter’ın sağladığı dijital yaşam döngüsü yönetim çözümleri PLM’e aittir.

 

 

Teamcenter üretkenliği, takım çalışmasını, kaliteli yönetimi ve başarıyı arttıran, dünyada en geniş alanda kullanılan PLM yazılımıdır. 

 

PLM Teamcenter çözümlerinin faydaları ise verimlilik, takım çalışması, yönetim ve başarı üzerinde ölçümlenebilirdir. Teamcenter’ın sağladığı tek kaynaktan ürün ve süreç bilgisi, ekip üyelerinin işleri daha kısa sürede yapmasına olanak vererek verimliliği artırır. Anında işbirliği sayesinde ekipler daha hızlı ve güvenilir kararlar alır. Bu da takım çalışmasını sağlar. Teamcenter güncelleme, eğitim ve entegrasyon maliyetlerini azaltarak yöneticiler için ideal bir seçimdir. Kaliteli ve yaygın kullanımlı bu ürünün seçilmesi, Teamcenter kullanan şirketlerin elini güçlendirmekte ve o şirketlere başarıyı da beraberinde getirmektedir.

 

Teamcenter'ın Üstün Olduğu Alanlar

 

 

Sürücü Verimliliği

Teamcenter sayesinde farklı sistemlerden alınmış ürün ve süreç bilgisi tek kaynakta kurulabilir. İnsanlar bilgi alabilmek amacıyla bu ortak kaynağa hızlıca ulaşabilir ve yaşam döngüsü görünürlüğü de sağlanır. Tek kaynaktan hız ve bilgiye ulaşmada kolaylık sağlanmasıyla verimlilik artmış olur.

 

Küresel Takım Çalışması

Maliyeti azaltmak ve uluslararası pazar fırsatlarını kovalamak için lider şirketler çeşitli operasyonel fonksiyonlarını dağıtırlar. Teamcenter bilgi paylaşımı, iletişim ve bağlantı için küresel takımlar sağlayarak anlık işbirliğini kolaylaştırır.

 

Yaşam Döngüsü Kontrolü

Ürünün bütün bir yaşam döngüsünde görünürlük sağlamadan iş değeri yükseltmek çok zor bir görevdir. Teamcenter ürün geliştirmeden, hizmet ve desteklemeye ürünün tüm yaşam döngüsünü içeren çözümler sunmaktadır. Bu baştan sona çözümler, değişimler ve dalgalanmaların ürünün yaşam döngüsü içerisinde ne tür etkiler yaptığının anlaşılmasını ve kontrol edilmesini sağlar.

 

Yatırım Getirisinin Hızlandırılması

Teamcenter’ın konfigürasyonu kolay hizmet odaklı mimarisi uygulamaların yüksek maliyetini azaltır. Teamcenter bir özelleştirme gerekmeden hesapta olmayan ekstra dağıtım maliyetlerini de en aza indirger. Teamcenter Microsoft Office ile ve lider CAD/CAM araçlarıyla entegrasyonuyla şirketlerdeki var olan teknolojileri, kullanıcı yeteneklerini geliştirir ve büyük miktarda maliyet düşüklüğü sağlar.

 

Sistem Mühendisliği ve Gereksinim Yönetimi

Teamcenter, kullanıcıların üretim ihtiyaçlarını görmesi, yakalaması ve yönetmesini sağlar. Teamcenter ile yaygın olarak kullanılan bilgi kaynaklarından, ayrıştırma araçları ve içerik yönetimi becerileriyle gereksinimler çıkarılabilir. Ayrıca bu bilgiler birleştirilir ve daha sonra tekrar kullanım için yaygınlaştırılır. Hangi gereksinime nasıl ve neden karar verildiği kullanıcı tarafından gözlemlenebilir ve gereksinimlerin izlenmesi sağlanır. Teamcenter ürünler için gereksinimleri belirlerken mantıksal sistemler kullanır ve bu sistemleri ayrıştırarak yararlı bakış açıları üretir. Kullanıcı Teamcenter’ın belirlediği gereksinimleri performans, ergonomi, sürdürülebilirlik gibi belirlediği kriterlere göre anlar ve kullanır.

 

 

Açık kaynaktır ve MATLAB, Simulink, Rhapsody, Sparx gibi kritik sistemlerle bağlantılıdır. Ayrıca Teamcenter’ın Microsoft Office (Excel, Word ve Visio) ile canlı entegrasyonu benzer veri formatları ile Teamcenter genel bilgi yönetim kullanıcı ara yüzü ile birlikte gereksinimlerin içeriğiyle etkileşime geçilebilir. Teamcenter sistem mühendisliği ve gereksinim yönetimi;

 

Ürün gereksinimleri, program kısıtlamaları, mühendislik kaygıları ve imalat / tedarik zinciri sorunlarını anlayarak yeni ürün geliştirme riskini hafifletir.

Gereksinim ve düzey anlayışlarını birleştirerek daha dengeli kararlar alınmasını sağlar.

Doğru pazara, doğru zamanda doğru ürünün sunulmasını sağlayarak gelir potansiyelini en üst düzeye çıkarır.

Stratejik amaç riskte olduğu zaman farkına vararak kapalı döngü geri bildirimini kolaylaştırır.

 

Portfolyo Program ve Proje Yönetimi

Teamcenter kullanımıyla yeni ürün geliştirme girişimlerinin performansı arttırılabilir. Teamcenter’ın portföy yönetebilme kapasitesiyle, yatırım getirilerinizi en üst düzeye çıkarabilmek için iş stratejisi ve doğru portföyü seçerek, işlerinizi hizaya sokarsınız.

 

 

Proje yönetimi kapasitesiyle program ve projelerin operasyonel bir şekilde yürütülmesi ve işlerin belirlenen zamanlarda teslim edilmesi sağlanır. Tüm bunların birleşimiyle Teamcenter; portföy program ve proje yönetimi, kaynak, finans ve iş performansı yönetimi gibi konularda kullanabilir diyebiliriz. Teamcenter portfolyo, program ve proje yönetimi;

 

Şirketin iş stratejilerini düzene sokacak bir portföy seçimi yapar.

PLM ortamına Microsoft Office’i de dahil ederek kullanıcı verimliliğini arttırır.

Üretim takımının hedefleri etrafında kaynaklarının koordinasyonunu yapar.

Bütün performans ve diğer özel stratejik ölçümlerle şeffaf paydaşlar sağlar.

 

Mühendislik Süreç Yönetimi

Teamcenter mühendislik süreç yönetimi, bilgiyi çoklu MCAD, CAM, CAE ve ECAD sistemlerinden almak ve yönetmek için güvenli bir platform sağlar. Teamcenter’ın mühendislik ve süreç yönetimi kapasitesiyle ayrıca tasarım yönetimi ve onaylanması ile mühendislik değişim ve süreç yönetimi yapılabilir.

 

 

Küresel tasarım takımlarından, tek kaynak mühendislik bilgisi sağlanır.

Yaygın standartlar ve süreçleri geliştirecek iş akışı ve pratik yakalanır.

Tasarım değişiklerinin sürekli olarak toplanmasının kolaylaştırılmasıyla, daha işbirlikçi ve daha hızlı tasarım süreçleri elde edilir.

Çoklu CAD sistemleriyle çalışarak tasarım görüntüleme, veri dönüşüm ve onaylama maliyeti ve zamanını ortadan kaldırır.

 

Ürün Ağacı Yönetimi

Terminolojide ürün ağacı olarak adlandırılan Teamcenter’ın BOM (Bill of Materials) yönetimi yeteneğiyle; ürün tanımı ve ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca değişiminin tamamıyla şeffaflığı sağlanarak karmaşıklığın yönetilmesi kolaylaştırılır. Teamcenter bu yeteneğiyle Ürün konfigürasyonu ve tüm ürün ağacı yönetimini, süreç, özel veri yapıları ve veri yönetimini, yaşam döngüsü temsili yönetimi ve durum yönetimi yapabilir.

 

 

Ürün paketi etrafındaki BOM değişikliklerinin yönetimiyle, en doğru ürün içeriğinin hızlı ve güvenli bir şekilde pazara dağıtılmasını sağlar.

Üst ve alt ürün ağaçlarının senkronizasyonuyla en iyi çapraz disiplin koordinasyonunu kolaylaştırır ve market hızını optimize eder.

Kullanıcılara tutarlı bağlamlarda çalışma sağlayarak bireysel ve takım verimliliğini arttırır.

Yasal uyumluluk ve ürün doğrulama için fiziksel belgelendirme yapar.

 

Kompliyans Yönetimi

Teamcenter kapsamlı PLM stratejisinin entegre bir parçası olarak kompliyans ( uyum) yönetimi sağlar. Teamcenter ile üretilecek ürünlerin yasal uyumluluğunu, kurallarını, risklerini ve stratejilerini yönetme ve kontrol etme imkanı sağlanır. Teamcenter; ürünlerin çevresel uyumluluğunu, medikal araç yönetmeliğine uyumluluğunu, ihracat kontrollerini, belge ve kayıt yönetimini yapmanıza olanak sağlar. Teamcenter kompliyans yönetimi;

 

Bir raporlama faaliyetinden ziyade kapsamlı entegre stratejik bir kompliyans yönetimidir.

Uyumsuzluk risklerini en aza indirgeyerek ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca düzenlemeleri yapar.

Hesap verilebilirlik, düzenleme, denetim, mülkiyet ve yasal uygunluk gereksinimlerini eksiksiz bir şekilde belgeler.

Pano özetleri, sistem denetimleri, en kötü durum analizi ve / veya risk değerlendirme raporlarıyla kompliyans ile ilgili durumları birleştirerek farkındalık sağlar.

 

 

İçerik ve Doküman Yönetimi

Teamcenter’ın yine aynı PLM platformu tarafından desteklenen entegre içerik ve doküman yönetebilme yeteneği sayesinde belgelendirme işlemleri yönetilebilir. Teamcenter PLM ortamında bulunan SGML/XML araçlarıyla yapılandırılmış içerikleri yönetir ve S10000, DITA gibi endüstri standartlarını destekler. Teamcenter içeriklerin temel parçalarıyla sıkı sıkıya bağlantılıdır. Örneğin CAD verileri gibi temel yapısal parçalarla bağlantılı olmak ürün görselleştirilmesi ve tanımı açısından son derece önemlidir. Üründeki herhangi bir değişiklik Teamcenter’ın otomatik güncelleştirme yapmasını sağlayacaktır.

 

 

Ayrıca Teamcenter’ın Microsoft Office desteği ve otomatik belgelendirme süreci özelliği içerik ve doküman yönetimi açısından önemlidir. Teamcenter içerik ve doküman yönetimiyle;

SGML/XML araçlarıyla çeşitli belgeler üzerinde yayınlamalar yaparak üretkenlik arttırılır.

Tek bir PLM ortamında, ürün geliştirme ve dokümantasyon ekipleri tarafından geliştirilen çıktıları senkronize ederek ürün lansmanı başarısını arttırılır.

İçerik bileşenlerinin yeniden kullanılabilir ve dağıtılabilir formatlarını kullanıcıya sunduğu için belgelendirme maliyetlerini azaltır.

PLM ortamındaki Microsoft Office desteğiyle kullanıcı üretkenliği arttırılır.

 

Formül Ambalaj ve Marka Yönetimi

Teamcenter PLM platformunun bir parçası olarak formül, ambalaj ve marka yönetimi yeteneğiyle birlikte ürün formülasyonu, ambalajlama, sanallaştırma ve estetik ve marka yönetimi çözümleri sağlar.

 

Formül, paketleme, sanat ve marka verilerini birleştiren küresel bir işbirliği ortamından faydalanarak verimlilik arttırılır.

Ürünlerin formülasyon, etiket bilgi ve ambalajlama süreçlerini senkronize ederek zamanında dağıtımını sağlar.

Ürün yaşam döngüsü içerisine tüm gereksinimleri ve düzenleyici bilgileri ekleyerek maliyetli geri dönüşleri ortadan kaldırır.

Ambalaj ve sanatsal bileşenlerin standartlaştırılması ve yeniden kullanarak geliştirilmeye açılmasıyla ve tedarik maliyetlerini azaltılır.

 

 

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

Teamcenter tüm ürün geliştirme süreci boyunca tedarikçi ilişkileri yönetimi (SRM) çözümleri sağlar. Teamcenter güvenlik ve kalite, hizmet ve yenilik düzeylerini artırmaya yardımcı olmak için önceki süreçte, tedarik ve tedarikçileri tasarım ekipleri ile daha yakından bağlar. Teamcenter kullanıcılara RFx ile veri alışverişi, tedarikçi yönetimi, harcamalar yönetimi ve analitiği, internet müzakere yönetimi imkanları sağlar. Teamcenter ile birlikte;

 

Şirket ile entegrasyonunu otomatikleştirmek ve parçalı seviyede tedarik zinciri tasarım / süreç veriler yönetimi

Nihai ürün üzerinde tedarikçisine maliyet etkisi iç görüsü sağlamak için, ürün ağacı ile Teamcenter odaklı kaynak verilerini hizalama

Tedarikçiye kapsamlı bilgi erişimi sağlanır.

 

 

Mekatronik Süreç Yönetimi

Teamcenter mekatronik süreç yönetimi yetenekleri, elektro-mekanik ürünler geliştirmek için birlikte çalışabilir mekanik, elektronik ve kontrol sistemi (elektrik bağlantı) teknolojilere zengin bir ortam oluşturur. Bu sayede entegre veri ve ürün yapılandırma yönetimi, entegre değişim ve süreç yönetimi, görselleştirme ve işbirliği, mekatronik gereksinimler yönetimi yapılabilir. Teamcenter mekatronik süreç yönetimiyle;

 

Verimliliğin artırılması ve daha etkin grup çalışması için farklı disiplinleri sağlayan bağlantılı ve entegre bir ortamda mekatronik gelişim süreçlerini yönetme

Tüm elektro-mekanik ürünleri anlamak için ekipleri sağlayarak hızlı ve daha iyi karar vermenin kolaylaştırılması

Ürün yol haritası, ilgili maliyet, zamanlama ve kaliteyi kısıtların nasıl etkilediklerini daha net anlamak için bireysel disiplinleri etkinleştirme sağlanır.

 

 

Üretim Süreçleri Yönetimi

Teamcenter, üretim süreçleri yönetimi kapasitesiyle aynı PLM ortamında üretim veri ve süreçleri, kaynak ve fabrika bilgi yönetimi sağlar. Tek kaynaktan bilgi yönetimiyle paralel iş akışı içerisinde üretim çıktılarını eşitler. Gelişmiş BOM/BOP yönetimi, atölye yönetimi ve gelişmiş araçlarıyla üretim kaynakları görünürlüğü sağlar. Teamcenter üretim süreçleri yönetimiyle;

 

Ürün ve üretim takımlarının paralel çalışması sağlanarak planlama süresi %40-%50 seviyesinde azaltılır.

Verimlilik artırılır ve yalın üretim ve tasarım için üretim girişimleri desteklenir.

Takımların değişimleri en iyi şekilde anlaması için BOM ve BOP aktivitelerini senkronize eder.

 

 

Simülasyon Süreç Yönetimi

Teamcenter simülasyon süreç yönetimi yeteneği mühendisler için özel olarak tasarlanmıştır. Teamcenter’ın sağladığı özel veri, iş akışı ve süreç yönetimi özellikleriyle bir dijital üretim geliştirme ortamı oluşturulacak ve küresel mühendislik takımları daha etkin çalışacaktır.

Teamcenter ürün verileri bağlamında, CAE ya da yönetimsel simülasyon verileri için konfigure edilebilir. Teamcenter tasarımlar, mevcut modeller ve sonuçları içeren simülasyon çalışmalarının tekrar kullanımını ve bulunabilirliğini kolaylaştırır. Tasarım değiştiğinde görsel karşılaştırmalar yapılır, yeni modeller en son tasarım içeriğiyle uyumlu bir şekilde hızlıca güncellenir. Teamcenter entegre simülasyon iş akışı ve üç boyutlu görselleştirme içerir. Simülasyon yönetimi için açık, güvenli ve ölçeklenebilir bir platformdur. 

 

 

Teamcenter simülasyon ve süreç yönetimiyle;

Tasarım değişikliklerine hızlı tepki vermek, verileri hızlıca bulabilmek ve yeniden kullanabilmek, en doğru model ve derlemeleri oluşturmak için simülasyon takımları sağlanarak simülasyon süreci hızlandırılır.

Uzman araçlar gerekmeden interaktif simülasyon sonuçları alınır.

Küresel olarak dağılmış mühendislik takımları içim sağlanan güvenli veri yönetimi altyapısıyla uygulama riskleri ve maliyeti en aza indirilir.

 

Bakım Onarım ve Revizyon

Teamcenter PLM ile birlikte satış sonrası bakım, onarım ve revizyon çözümleri sağlar. Hizmet veri yönetimi, hizmet gereksinim yönetimi, servis planlama, raporlama ve analitik özellikleriyle kullanıcıların aldıkları ürünü verimli bir şekilde kullanması sağlanır. Teamcenter bakım, onarım ve revizyonla;

 

Bakım, onarım ve revizyon hizmetlerinin etkin olabilmesi için hizmet organizasyonu sağlanır.

Yönetilen varlıkların işletmede kullanılabilirliği ve güvenilirliği en üst düzeye çıkarılır.

İhtiyaç halinde hizmet ekiplerine ürün bilgisi tedarik edilerek, gereksinimlerin en iyi şekilde anlaşılması sağlanır.

Servis endişelerini gidermek ve ürün geliştiricilerin dikkatini çekmek için geri bildirim döngüleri kurulur.

Sorun önleme, durum ve güvenlik tabanlı bakım hizmetlerini desteklenir.

 

 

Raporlama ve Analitik

Teamcenter raporlama ve analitik özelliğiyle, zamanında kararlar alınabilmesi için tüm sistemden hızlıca veri dönüşümleri yapar. Teamcenter, güçlü veri kümeleme yeteneği, zengin kontrol paneli ve yaşam döngüsü raporlama yetenekleriyle kullanıcıların işlerini kolaylaştırır. Teamcenter raporlama ve analitik yardımıyla;

 

En iyi süreç performansını alabilmek amacıyla, analiz için bir temel oluşturur v anahtar performans ölçümleri alır.

Uygulama kaynaklarından, tüm şirket bilgi entegrasyonuna kadar hızlı ve doğru veri kümeleri sağlar.

Ürün yaşam döngüsü dışına da esnek veri giriş formatları, API ve JDBC destekli uygulama özelleştirmeleriyle genişleyebilme yeteneği sağlar.

Raporlama ve çözümlemeden doğacak maliyetleri azaltır.

 

Topluluk İşbirliği

Teamcenter topluluk işbirliği çözümleri bir PLM ve CAD sistemi kullanmayı öğrenmek zorunda kalmadan, zengin ürün verileri ve ürün yaşam döngüsü çerçevesinde dağılmış çoklu disiplinli takımların birlikte çalışabileceği güvenli ve adaptif bir ortam oluşturur. Teamcenter ile, konsept çalışmaları, program değerlendirmeleri, tasarım yorumları ve mühendislik değişimlerindeki yorumları kolaylaştıran bir işbirlikçi topluluk içinde tedarikçileri, müttefik ortakları ve güvenilir müşterileri tutabilirsiniz. Teamcenter, güvenilir PLM işbirliği, görsel tasarım yorumları, görsel ürün işbirliği ile eşzamanlı ve asenkron işbirliği kapasiteleri sağlar. Teamcenter topluluk işbirliği ile;

 

PLM avantajlarından yararlanılabilecek, zengin sanal işbirliği ortamında bulunan güvenli küresel takım arkadaşları edinilebilir.

Kalite ile ilgili konulara hızlı çözümler sunulur ve yenilikçi ürünlerin hızlıca pazara girmesi sağlanır.

Teamcenter yönetim bilgisinin yanında, ERP, SCM, ve CRM sistemleri de destekler.

CAD tecrübesi olmadan görselleştirme ve biçimlendirme yapma fırsatı sağlar.

 

Yaşam Döngüsü Görselleştirme

Teamcenter kullanıcılara ürünün tüm yaşam döngüsünde kullanabilecekleri tutarlı ve ölçeklenebilir görselleştirme omurgası sunar. İki ve üç boyutlu görselleştirme, biçimlendirme, yorumlama ve analiz yeteneği, sofistike dijital modelleme kapasitesiyle kullanıcıların işlerini kolaylaştırır. Teamcenter yaşam döngüsü görüntüleme yeteneğiyle;

 

Ürün süreç ve sorunlarını anlamak için üç boyutlu görselleştirme yapılabilir.

Fiziksel prototip kullanımının yerine dijital prototiplerle maliyet ve zaman azaltılır

Sürükleyici sanal gerçeklik, otomatik temizleme analizi, sanal-insan ergonomisi, simülasyon, animasyon oluşturma, kalite doğrulama ve montaj yolu planlaması da dahil olmak üzere, sürece özgün eklentiler ekleyerek görselleştirme omurgasını uzatılabilir.

 

 

Kurumsal Bilgi Temeli ve Platform Genişletilebilirlik Hizmetleri

Teamcenter kurumsal bilgi temeli ile güvenli bir kaynaktan ürün, süreç, üretim ve hizmet bilgileri alabilir, platform genişletilebilirlik hizmetleriyle konfigürasyon bağlantı ve özelleştirme servislerinden yararlanabilirsiniz. Teamcenter ile;

 

Sanayide güvenli bir dağıtım alanı yakalar ve zamanı kısaltıp değeri artırmak için işlerinizi hızlandıracak çözümler üretilir.

Bir özelleştirme olmadan hızlı konfigürasyonlarla maliyet azaltılıp uygulamalar kısaltılır.

Bakım ve gelecek için güncellenme kolaylığı sağlanırken benzersiz PLM fırsatlarından yararlanılır.

 

Kaynak:

Majentaplm 

eyondplm